Obchodné podmienky a kvalita prác

Obchodné a technické podmienky dodávaných služieb

Podkladom na vykonanie geodetických prác a služieb je písomná alebo elektronická objednávka resp. zmluva o dielo.
Termín dodania prác závisí od ich rozsahu. Pri štandartných geometrických plánoch a prácach v inžinierskej geodézii menšieho rozsahu sa termíny pohybujú od 2 - 5 týždňov, v prípade potreby a po dohode môže byť tento termín skrátený.
Nutnou náležitosťou geometrického plánu, ale i akejkoľvek inej geodetickej práce pre jej ďalšie použitie je autorizačné overenie.

Meračské práce sú vykonávané v požadovanej triede presnosti.
Mapové podklady sú vyhotovované v digitálnej forme prevažne v systéme MicroStation a Kokeš s možnosťou prevodu do iných najčastejšie používaných CAD
resp. GIS formátov, podľa požiadaviek odberateľa a platnej legislatívy a technických noriem.
V analógovej forme možnosť tlače až do formátu A0+ na plotri HP DeskJet 500+.

Kvalita vykonávaných prác, certifikáty 

Autorizačné overenie geodetických prác v našej kancelárii a tým aj zodpovedajúca kvalita výstupov je zabezpečená tromi pracovníkmi kancelárie - autorizovanými geodetmi, ktorých autorizačné oprávnenia pokrývajú všetky druhy geodetických prác a činností pre projektovanie pozemkových úprav.
Kvalitné vykonávanie geodetických prác je umožnené aj používanou technikou - dvojicou RTK GNSS systémov  Trimble R8, totálnymi stanicami Trimble S6 a Trimble M3 a softérovým vybavením (MicroStation, Kokeš, Geoplot, ScetchUp, Trimble Business Center...)


glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8