Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov
(podľa článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR))

Osobné údaje
Ochranu osobných údajov v Slovenskej republike upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov ďalej len Nariadenie GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 18/2018 Z. z.).

Dohľad na ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len Úrad).

Prevádzkovateľ
Geodetická kancelária URBAN – LAUKO, spol. s r. o., Rozmarínová 6, 934 01 Levice,  IČO 36 796 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 20160/N
telefonický kontakt: 036 6319 036 e-mailová adresa: gkul@gkul.sk webové sídlo: www.gkul.sk

Zodpovedná osoba
Adresa: Geodetická kancelária URBAN – LAUKO, spol. s r. o., Rozmarínová 6, 934 01 Levice

Účely a právny základ spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti geodetických a kartografických činností je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov. Naša spoločnosť spracováva osobné údaje svojich klientov, obchodných partnerov, dodávateľov tovarov a služieb. Osobné údaje spracovávame výhradne v prípade, ak na to má spoločnosť právny základ. Spracovanie je potrebné pre plnenie obchodného kontaktu, objednávky, resp. zmluvy, alebo, aby bolo možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo na základe povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu.

Získavanie osobných údajov
kontaktné údaje: akademický titul, priezvisko, meno, adresa sídla/trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónny kontakt, pri objednávkach týkajúcich sa katastra aj listov vlastníctva – číslo listu vlastníctva a ostatné verejne prístupné údaje z portálov
zmluvné údaje – objednávka alebo zmluva uzatvorená s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov
platobné údaje  : IBAN
kontaktné údaje zamestnancov dodávateľa – v závislosti od predmetu uzatvorenej zmluvy a účelu spracúvania, môžeme tiež spracúvať údaje zamestnancov obchodných partnerov a dodávateľov
osobné údaje odborne spôsobilých osôb: identifikačné číslo autorizácie alebo osvedčenia, trvalý pobyt, dátum narodenia, rodné číslo, dĺžke odbornej praxe – pri príprave cenových ponúk, verejného obstarávania alebo iných súťaží, pre dokladanie dokladov o odbornej spôsobilosti: 

Spracovanie osobných údajov
administratíva – vedieme záznamy o všetkých našich klientoch, zákazníkoch, dodávateľoch a obchodných partneroch. Tieto údaje vedieme z dôvodu, aby bolo možné plniť potrebné objednávky, zmluvy, alebo požadované úlohy vyplývajúce z obchodného vzťahu. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o ďalších cenových ponukách. Taktiež tieto osobné údaje používame na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov.

dane a účtovníctvo – za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje.
k osobným údajom majú prístup poverení zamestnanci – oprávnené osoby, ktoré sú vyškolené na základe Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na účel spracovania osobných údajov a sú viazané mlčanlivosťou.

Osobné údaje klienta nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretej osobe, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný právny predpis, alebo ak je to dohodnuté medzi prevádzkovateľom a klientom.                                                                                      

Uchovávanie osobných údajov
údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracúvania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané, ak máme oprávnený záujem ich uchovať, napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu a/alebo vypršania premlčacej lehoty, v rámci ktorej by sme mali byť schopní sa brániť proti právnym nárokom, ďalej garančnej doby a doby riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov

nepotrebné osobné údaje likvidujeme, pričom k ich vymazaniu a likvidácii dôjde vždy – najneskôr do 30 kalendárnych dní po skončení zmluvného vzťahu alebo iného právneho základu, pokiaľ lokálna legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie (nevyhnutná doba potrebná na účely spracovania v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach).

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov
Dotknutá osoba je oprávnená uplatňovať svoje práva (pri splnení špecifických podmienok) týkajúce sa jej osobných údajov, a to nasledovne:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom (článok 15 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 21 zákona č. 18/2018 Z. z.)
  • právo na opravu nesprávnych osobných údajov (článok 16 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 22 zákona č. 18/2018 Z. z.)
  • právo na vymazanie osobných údajov, resp. právo na zabudnutie ( článok 17 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 23 zákona č. 18/2018 Z. z.)
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 24 zákona č. 18/2018 Z. z.)
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov ( článok 21 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 27 zákona č. 18/2018 Z. z.)
  • právo na prenosnosť osobných údajov (článok 20 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 26 zákona č. 18/2018 Z. z.)
  • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je spracúvanie osobných údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR/ § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR/ § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z., bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním len v prípade, kedy dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely (článok 7 ods. 3 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z.)
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad (článok 77 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.) v prípade, ak dotknutá osoba má podozrenie, že jej osobné údaje finančná správa spracúva neoprávnene, môže v zmysle ustanovenia článku 77 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. podať Úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8