Vytyčovanie hraníc pozemkov

Vytyčovanie hraníc pozemku je geodetický úkon, ktorým sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku, príp. aj inej hranice (správnej hranice, hr. k.ú., hr. vecného bremena), ktoré vyjadrujú vzájomný polohový vzťah v teréne a v určenom podklade.

Vytýčením hranice pozemku nevznikajú, nemenia sa a nezanikajú právne vzťahy k nehnuteľnostiam. Treba však mať na pamäti, že po vytýčení pozemku zvyčajne nasleduje vybudovanie oplotenia alebo inej stavby - vytýčeniu preto treba venovať náležitú pozornosť. K vytýčeniu je potrebné prizvať vlastníkov susedných nehnuteľností (pokiaľ je to možné) - ich súhlas s vytýčenou hranicou vo vytyčovacom protokole je dokladom toho, že hranica nie je sporná a tým je možné trvalé označenie hranice, resp. stavba oplotenia.

Pri vytýčení hranice sa vyhotovuje vytyčovací náčrt a vytyčovací protokol - tieto doklady sú pre vlastníka do budúcnosti v prípade susedských sporov spoľahlivým dôkazom, že stavba oplotenia bola vykonaná v súlade s údajmi katastra nehnuteľností.

Pri vytýčení hraníc pozemku sa vykoná prenesenie polohy hranice pozemku z určených podkladov do terénu, pričom vytýčené body sa v teréne dočasne označia. Vytýčenie sa vykonáva v lomových bodoch hranice, v bodoch, kde sa pripája vlastnícka hranica iného pozemku, alebo podľa potreby aj v medziľahlých bodoch, ak sú prekážky vo viditeľnosti medzi susednými lomovými bodmi. Vytýčené lomové body sú trvalo označované vlastníkmi pozemkov, prípadne inými oprávnenými osobami vo všetkých lomových bodoch vytyčovanej hranice za predpokladu, že vytýčená hranica nie je sporná.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8