Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy predstavujú široký komplex opatrení právneho, technického, ekonomického a ekologického charakteru. Ich realizácia zlepšuje výrobné a prevádzkové pomery a životné podmienky vidieckeho obyvateľstva. Hlavným cieľom pozemkových úprav je optimálne priestorové a funkčné usporiadanie pozemkov v rámci polyfunkčnej kostry spoločných zariadení, ktorým dochádza k racionálnemu usporiadaniu a využívaniu poľnohospodárskej pôdy, celkovej humanizácii, revitalizácii, zvýšeniu ekologickej stability a biodiverzity krajiny.

Obsahom pozemkových úprav je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území.

K dlhodobým cieľom PPÚ patrí zlepšenie podmienok hospodárenia na poľnohospodárskej pôde, ku krátkodobým cieľom projektu patrí:

 • zníženie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva
 • zníženie počtu spoluvlastníckych podielov
 • sprístupnenie všetkých parciel z verejných komunikácií
 • odstránenie rozporu medzi stavom evidovaným v katastri nehnuteľností a reálnym stavom v teréne

K nesporným prínosom a výhodám pozemkových úprav patrí:

 • usporiadanie pozemkového vlastníctva v danom území tak, aby ďalší rozvoj vidieka nebol brzdený nevysporiadanými vlastníckymi vzťahmi k pôde
 • stanovenie spôsobu využitia jednotlivých pozemkov – projekt pozemkových úprav je predovšetkým v časti Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia základným dokumentom pre krajinotvorbu, investičné aktivity v krajine atď.
 • proces stanovovania priorít a využitia územia ako i usporiadania pozemového vlastníctva v obvode PPÚ je verejný – účastníkom PÚ môže byť prakticky každý, koho záujmy môžu byť v danom území dotknuté

Viac informácii www.kpu.sk

Naša kancelária získala bohaté skúsenosti s usporiadaním pozemkového vlastníctva na prácach na piatich projektoch pozemkových úprav.

 • PPÚ Ipeľské Úľany
 • PPÚ Nýrovce
 • PPÚ Bielovce
 • PPÚ Tešmák
 • PPÚ Ostrá Lúka
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8