Geometrické plány

Geometrické plány sú základným nástrojom na zmenu existujúcich pozemkov (ich veľkosti a tvaru) - sú technickým podkladom a prílohou zmlúv a verejných listín, ktorými sa tieto zmeny zapisujú do katastra nehnuteľností.

Geometrický plán je technický podklad k právnym úkonom, verejným listinám a iným listinám, ktoré podľa zákona potvrdzujú alebo osvedčujú práva k nehnuteľnostiam, vrátane nájomných práv a môže slúžiť aj na zápis zmeny údajov katastra nehnuteľností, aj ako podklad na obnovenie lomových bodov hraníc pozemkov v teréne vytyčovaním, ak bol tento podkladom na zmeny v súbore geodetických informácií. (zák. č.162/95, §67, ods.1)

Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností a vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. Geometrickým plánom sa graficky znázorňuje aj vecné bremeno k časti pozemku. (zák.č.162/95, §67, ods.2, vyhl.79/96, §95)

Geometrický plán sa používa ako podklad na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z KN. (vyhl.76/96,§96)
Pre potreby KN sa používa GP len autorizačne overený fyzickou osobou, kt. má na to osobitnú odbornú spôsobilosť a úradne overený odborom okresného úradu vykonávajúcim štátnu správu na úseku KN.

Geometrické plány sa vyhotovujú na:

 • rozdelenie nehnuteľností
 • úpravu hraníc nehnuteľností
 • určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
 • zameranie stavby (príp. rozostavanej stavby) a ako podklad na vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby, kt. je predmetom evidovania v KN a ešte nie v súbore geodetických informácii a v súbore popisných informácií KN evidovaná.
 • priznanie práv k časti nehnuteľnosti, kt. obmedzujú vlastníka alebo inú oprávnenú osobu v prospech inej fyzickej alebo práv. osoby (vecné bremeno)
 • vymedzenie zmien v poľnohospodárskom pôdnom fonde a lesnom pôdnom fonde rozdelením nehnuteľností
 • zmenu priebehu hranice katastrálneho územia, hranice obce, resp. hranice okresu
 • zlúčenie nehnuteľností
 • obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí
 • pozemkové úpravy
 • rozdelenie pôvodných nehnuteľností, ktoré sú v údajoch o parcelách registra C súboru popisných informácii KN a katastrálnej mape zlúčené do väčších celkov alebo zlúčené do iných parciel.
 • zmenu hranice zastavaného územia obce

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8