Daň z nehnuteľností

Precízny a dôsledný výpočet dane z nehnuteľností, založený na zohľadnení užívacieho stavu, môže samosprávam pomôcť v jej efektívnom výbere.
Samosprávy často vyberjú daň z nehnuteľnosti za pozemky v extraviláne len na základe údajov od vlastníkov, resp. užívateľov, pričom nemajú prehľad o jej skutočnej výške.
Daň z nehnuteľností je významným zdrojom obecných príjmov. Jej výpočet je však vzhľadom na neaktuálne údaje katastra nehnuteľností a veľký počet vlastníckych vzťahov nepresný a obtiažny.
Zhotovenie daňovej mapy a následný výpočet daňovej povinnosti pre jednotlivých užívateľov a vlastníkov môže priniesť poriadok do výberu dane z nehnuteľnosti.

Výpočet dane z nehnuteľností vykonávame z prienikov mapových vrstiev:

  • Vlastnícka mapa (parcely CKN a EKN na LV)
  • Mapa užívacieho stavu  v extraviláne (LPIS, lesné celky…)
  • Stavby (evidované i neevidované v KN)


Postup:

  • Vytvoríme súvislú vlastnícku mapu z parciel CKN a EKN, ktoré sú evidované na LV
  • Parcelám EKN alebo ich častiam priradíme druh pozemku podľa stavu CKN (druh pozemku EKN je informačný podľ vyhl. 461/ … ) príp. podľa skutočného stavu
  • Podľa druhu pozemku a platného VZN vypočítame daň z nehnuteľností za každý pozemok  ( vieme určiť daňovú povinnosť aj za celé kú.)
  • Vytvoríme mapu a databázu užívacieho stavu (bloky poľn. pôdy LPIS), na základe ktorej bude možné skontrolovať, či za poľn. pôdu bola vyrúbená daň v správnej výške
  • Vytvoríme databázu stavieb evidovaných a neevidovaných v KN a nelegálnych (čierne stavby podľa ortofotomáp); súčasťou sú aj pridružené stavby k hlavnej stavbe
  • Vytvoríme databázu bytov
  • Vytvoríme databázu vlastníkov – daňovníkov, ktorí po zosúladení s evidenciou obce  budú evidovaní len raz
  • K pozemkom, stavbám a bytom podľa vlastníckych vzťahov budú priradení vlastníci ale aj platitelia dane z čoho je preukazné kto za koho platí napr.
  • Užívatelia poľnohospodárskych pozemkov za vlastníkov
  • V rodinnom dome za viacerých platí jeden člen rodiny


Na výpočet slúži databázová aplikácia na výpočet dane z nehnuteľností:

  • Softvérové riešenie na sprehľadnenie a presnú evidenciu správy pozemkov, stavieb a bytov podľa jednotlivých katastrov
  • Rýchly výpis evidencia podľa majiteľa pozemku – čo kto vlastní
  • Rýchly výpis parciel, stavieb, bytov – kto čo vlastní
  • Evidencia daní a poplatkov za parcely, stavby, byty – možnosť tlače výmerov
  • Evidencia platiteľov daní – ak je iný ako vlastník
  • Evidencia nájomných vzťahov – kto prenajíma a čo
  • Možnosť kontroly, či bola za každý meter štvorcový vyrúbená daň alebo bol pozemok od dane oslobodený

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8